TAMMERFORSARE

INVANDRARE

HYRESGÄST

DEMOKRATISK SOCIALIST

Detta är vem jag är:

Mitt namn är Arseniy Lobanovskiy och jag är en 28 år gammal tammerforsare och en hyresgäst med invandrarbakgrund bosatt i Kaukajärvi. Jag arbetar som doktorand i statsvetenskap vid Åbo universitet, sysslar med politisk aktivism i min egenskap som vice ordförande för Finlands Svenska Unga Socialdemokrater, Socialdemokratisk Ungdoms svenskspråkiga distrikt, samt verkar som kassör och styrelsemedlem i Utgivarföreningen för tidskriften Astra rf.

Det var för över fem år sedan jag flyttade till Finland från Ryssland, ett land där människor och deras rättigheter är ingenting värda. Efter att ha träffat många andra invandrare och haft liknande erfarenheter som dem lärde jag mig om de många orättvisor som minoriteter utsätts för även här i Finland. Efter att ha kämpat med depression länge inser jag hur mycket våra liv beror på slumpen: om inte jag hade varit lyckligt lottad nog att ha en fast anställning med snabb tillgång till företagshälsovård, skulle jag ha förlorat allt.

Jag får ofta höra att jag är en drömmare och att mina idéer är bara tomma luften. Att fast för så många av oss är livet en daglig kamp för överlevnad kan ingenting göras åt saken. Ändå genom att ha studerat samhälleliga fenomen, politik och juridik i flera år blev jag ännu mer övertygad om att världen kan trots allt kan förändras till det bättre. Så länge vi håller hoppet vid liv och engagerar oss i vår demokrati med mod och moralisk styrka kommer en möjlighet till positiv förändring att finnas kvar.

Finland är landet som ligger mig varmt om hjärtat. Jag sätter så stort värde på vår välfärdsstat, starka offentliga tjänster och sociala skyddsnät för att de gör ojämlikheten här till en av de lägsta i världen. Vi måste hålla fast vid minnet om att detta är resultatet av många års kamp som krävde alla finländares kollektiv ansträngning. Orättvisor och skillnader i Finland är tyvärr långt ifrån att undanröjas. Nu mer än någonsin krävs det att allt fler medborgare förs tillbaka till aktivt politiskt deltagande. 

Därför ställer jag upp i detta års kommunalval i Tammerfors som SDP:s kandidat. Välkommen med i kampanjen!

 

Läs mer:

Följ mig på sociala medier!

Kommunalvalet 2021

  • STARKA OFFENTLIGA TJÄNSTER
  • MER JÄMLIK BOSTADSPOLITIK OCH STADSPLANERING
  • ETT MÅNGSPRÅKIGT OCH MÅNGKULTURELLT TAMMERFORS
  • ETT KOLDIOXIDNEUTRALT TAMMERFORS FRAM TILL 2030

Jag tror att de allra flesta tammerforsarna, inklusive mig själv, aldrig skulle överleva utan de offentliga tjänster som tillhandahålls av Tammerfors stad och dess dotterbolag, från rent vatten och el till förskoleverksamhet, grundskola, andra stadiets undervisning, social- och hälsovårdstjänster samt hyresbostäder till rimligt pris. Jag tror ytterligare att vårt bästa sätt att förbättra våra liv är genom kommunala tjänster under vår demokratiska kontroll. De här måste vi värna om, försvara och utvidga ständigt. Redan innan social- och hälsovårdsreformen träder i kraft och överföringen av behörigheten för stadens sohä-tjänster till Birkalands välfärdsområde måste staden investera i att öka antalet anställda och särskilt att höja lönerna för vårdgivarna. Såväl tand- som mentalvården måste vara tillgängliga gratis för alla tammerforsare, offentligt ägda och drivna samt välfinansierade.

En bekväm och rättvis stad kommer att byggas genom att öka mångfalden av bostadstyper och bygga hyresbostäder till ett rimligt pris tillsammans med ägarbostäder. För många låginkomsttagare i Tammerfors är det idag för dyrt att bo i en hyresbostad nära stadens centrum och dess många tjänster. Samtidigt tillgängligheten och kvaliteten på tjänsterna i många förorter inte har följt med behovet. För att lösa detta problem måste Tammerfors stad bygga tillräckligt många hyresbostäder till ett rimligt pris som ägs av den eller dess dotterbolag i varje stadsdel och balansera antalet prisvärda hyresbostäder och ägarbostäder i alla sina planeringsbeslut. Varje stadsdel måste ytterligare ha goda kollektivtrafikförbindelser till andra områden såväl som bra tillgång till offentliga tjänster och närliggande natur för alla tammerforsare.

Även om Tammerfors är en mångkulturell och flerspråkig stad, med 8% av befolkningen som talar främmande språk, förbises ofta servicebehoven hos invånarna med främmande bakgrund och språk i stadens beslutsfattande. Integrationsfrämjande tjänster är ganska fragmenterade, stadens roll i dem är relativt liten och tillgången till dem är begränsad till vissa grupper av befolkningen med utländsk bakgrund. Till exempel, även om det finns mer än 1 000 svensktalande, mer än 3 000 ryskspråkiga, mer än 2 000 arabisktalande och mer än 1 000 engelskspråkiga i Tammerfors, deras tillgång till vårdtjänster på ett språk som de förstår är skamligt dålig. De allra flesta tammerforsiska barnen som inte kan finska får inte gå i grundskolan på sitt modersmål och den enda gymnasielinjen på ett annat språk än finska i Tammerfors är på svenska. Tammerfors stad kan och måste investera i att möta dessa utmaningar så att vi kan utnyttja vår mångkulturalism bättre genom att ta hänsyn till behov som icke-finskspråkiga och tammerforsare med utländsk bakgrund har.

Att uppnå koldioxidneutralitet i Tammerfors senast 2030 är inte bara ett moraliskt korrekt mål, det är det mest förnuftiga handlingsalternativet. Därför måste Tammerfors stadsfullmäktige ta en mer aktiv roll i denna fråga genom att kräva mer socialt ansvarsfullhet när det gäller upphandlingar och sikta mot rejäla minskningar av utsläppen i sin verksamhet.

Tammerfors stad kan och måste fortsätta investera i kollektivtrafikprojekt som har startats tidigare, främst när det gäller ratikka och förbättringar i närtågstrafik mellan Tammerfors och angränsande kommuner. Busstrafiken måste också utvecklas genom att öka bussförbindelserna mellan olika stadsdelar och införa elbussar. Cykelvägnätets kvalitet och täckning måste förbättras avsevärt för att göra cykling till ett mer attraktivt transportsätt än bilism. Dessutom måste tillväxten i användningen av elbilar tas i beaktande genom att bygga nya laddstationer i Tammerfors.

Tammerfors stad måste alltid hantera beslutsfattandet när det gäller stadsplaneringen och bostadspolitiken med utsläppsminskningsmålet i åtanke. Detta innebär att vi måste se till att alla invånare har bra tillgång till ren lokal natur, oavsett var i staden man bor. Staden måste driva en mer ambitiös politik för nybyggnation: endast material med lägre utsläpp och mer miljövänliga tekniker måste användas vid byggandet av offentliga byggnader och sociala bostäder.

Även stadens upphandlingar av mat till offentliga utrymmen måste alltid sträva efter att minska utsläpp. Utbudet av vegansk och vegetarisk mat måste utvidgas i skolor och stadens arbetsplatser med avseende på produktens ursprung och etiskt ansvar.

Varför SDP?

Redan tidigt i livet ansåg jag mig vara en socialdemokrat, vilket underlättade mitt beslut att gå med i Socialdemokratiska partiet i början av 2020. Jag har alltid haft starka socialdemokratiska värderingar: rättvisa, jämlikhet, solidaritet samt demokrati och vikten av internationellt samarbete.

Jag tror verkligen att utan den välfärdsstat som främjats av SDP och ett avtalssamhälle baserat på en stark fackföreningsrörelse skulle Finland aldrig ha blivit en av de lyckligaste och mest framgångsrika länderna i världen. Den finländska socialdemokratins framgångar inkluderar allmän och lika rösträtt, en 8-timmars arbetsdag, betald semester, socialförsäkringssystemet, det allmänna nationella hälso- och sjukvårdssystemet, jämställdhetslagen, grundskolan och, tack vare regeringen Marin, gratis andra stadiets utbildning och koldioxidneutralitetsmålet för vårt land fram till 2035. Socialdemokraternas starka ställning i kommunerna är en garanti för att grunden för vår välfärdsstat fortsätter att stärkas och att Finland får en hållbar framtid.

SDPs omfattande representation i Tammerfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse samt en socialdemokratisk borgmästare säkerställer att miljövänlig kollektivtrafik fortsätter att finnas tillgänglig för alla invånare i Tammerfors, att koldioxidneutralitet eftersträvas i nybyggnation och att varje medborgare har tillgång till närliggande natur. Under SDPs ledning kommer förskoleverksamhet, skolor och andra stadiets utbildning att fungera bra och vårdsektorn får de resurser den behöver. Det SDP-ledda Tammerfors kommer att bedriva en bostadspolitik som förbättrar tillgängligheten till prisvärda hyresbostäder, och de viktigaste målen för stadsplaneringen är att minska skillnaderna mellan olika stadsdelar när det gäller tjänsternas tillgänglighet samt att bekämpa segregation.

 

Främjandet av  koldioxidneutralitet i alla offentliga upphandlingar, nybyggnation samt utvecklingen av kollektivtrafiken

Tillräckliga resurser och allmänna tjänster för förskoleverksamhet, skolor och andra stadiets utbildning

En bostadspolitik som siktar mot jämlikhet och stadsplaneringen som kämpar mot segregation

Starka och offentligt ägda social- och hälsovårdstjänster med ett tillräckligt stort antal personal där vårdarbetet belönas med anständiga löner

Valkompassen

Åtaganden

Senaste inlägg

För att undvika klimatkatastrofen krävs det modiga klimatinvesteringar och reformer, inte förhalning och pessimism
Vi har länge vetat att klimatkrisens främsta anledning är den pågående kapitalistiska exploateringen...
En levande tvåspråkighet i Tammerfors ska gynna alla tammerforsare oavsett modersmål och är värd att sträva efter
Det är hjärtslitande att staden som har en svensk- och tvåspråkig minoritet och ligger på sätt och vis...
Regnbågspersoner drabbas av bristen på hyresbostäder till rimligt pris och den varierande tillgången till tjänster mellan olika stadsdelar.
Regnbågspersoner som bor i större städer blir ofta tvungna att sätta en stor del av sina inkomster på...
En verkligt mångkulturell stad byggs genom att anpassa kommunala tjänster på grundval av de specifika behov som dess invånare har.
Diskussionen om invandring handlar främst om huruvida Tammerfors stad gör sitt bästa för att tillfredsställa...

Inlägg efter ämne:

‏‏‎ ‎

Youtube

Instagram

Facebook